Oldalak


GYERMEK IMÁJA

Életemnek, szüleimnek Atyja Istenem! Gyermekhittel kulcsolom imára kezem. hogy szívem szeretetével mondjam el imámat. Kicsiny szívtől, tudom, nem, vársz nagy fohászt. Szeretnék mégis őszintén és tiszta szívvel megnyilatkozni előtted.

Megnyilatkozni úgy, mint gyermekhez illik, ki nem ismeri még az életnek zord és rideg oldalát. A gyermekálmok színes világában és a rólam, való gondoskodás szeretetében én gondtalanul és boldogan élek, - Atyám.

Kinek köszönjem meg a sok szépséget és jóságot, amelyet eddig éltemben kaptam? Tudom, hogy jó szüleimnek hálával tartozom. Az ő szeretetük segít gondtalanul élni, az ő aggódásuk vigyáz reám. De úgy érzem, Istenem, Te adod nékik az erőt; dolgozni értem.

A Te égi szeretetedből merítenek, hogy szeressenek engem. A Te hited táplálja őket, hogy vezessenek utamon. A Te reményed szépíti álmaikat, hogy széppé tegyék életemet. Értem égő szívük szeretetében Te vigyázol reám, s ezért az égi jóságért mondok imádságomban köszönetet.

Köszönetem mellett kérésemet is hadd küldjem Hozzád, - Istenem. Érzem, hogy meghallgatod, mert tanultam, tudom, Jézus tanította, a Te legjobbik fiad, hogy kedvesen veszed a gyermekszívek imádságait, s ha nagyon zord az élet és rideg az ember - gyermekszívekben helyezd el a Te országodnak titkait. Kérem, légy segítője továbbra is azoknak, akik szeretnek, akiktől élelem sok sok öröme és boldogsága függ.

Nekem adj erőt, jó lenni, - Istenem. Jó lenni szüleimhez, testvéreimhez, tanítóimhoz, barátaimhoz. Jó lenni a Te egész teremtett világodhoz - s jó lenni mindenek felett hozzád, égi Atyámhoz. Jó lenni a Te nevedben, a Te törvényeid szerint. Imádságomnak, fohászomnak ez a vágya, ez a reménye.

Kérlek, Atyám, hogy életem tévedéseit, botlásait, ne ródd fel. Figyelmeztess szüntelen arra, hogy mit, hogyan kell cselekednem, hogy másoknak is öröm és boldogság származzék abból. Ezzel engedd meghálálnom mindazt, amit értem tesznek, velem cselekednek.

Gyermekhittel arra kérlek: úgy segítsen szereteted, úgy vezessen gondviselésed, úgy érezzem és úgy fogadjam égi figyelmeztetéseid, hogy ne csak a földi élet mértékével mérve legyek jó gyermeke földi világunknak, hanem a Te égi mértékeddel mérve is jó és igaz gyermekévé válhassak a Te országodnak. Amen.

Forrás ~ Internet


ÁLDOTT LEGYEN A FÉNY

Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned van,
Az áldott napfény sugározzon be téged
És melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog mint kandallók tüze,
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is,
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított
Gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja.

Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
A virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő,
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
Hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
Hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
És időnként egy csillag is.

Legyen áldott a föld, az egész földkerekség,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon
Bármerre is vezessen utad.

Legyen puha a föld mikor terhétől fáradtan lepihensz
És legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
És elérje útja végén
Az Istent! Amen.

Forrás ~ Internet

 IMA A SZÜLŐKÉRT
 
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül 
számtalan jótéteményben részesítettél. 
Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek; 
és segíts, hogy hálás lehessek irántuk.

Áldd meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket
 jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. 
Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban és őrizd meg őket minden rossztól.

Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. 
Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
 hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Amen
 
 IMA A SZÜLŐKÉRT

Jó Isten, te adtál nekem szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad, és áldd meg, kérlek, őket!
Add, hogy mindig úgy szeressem, mint Te Szűz Anyádat,
add, hogy sohase érje őket miattam a bánat! Amen.

 IMA A SZÜLŐKÉRT

Uram, hallgasd meg imámat szüleimért, akik által az életet adtad nekem!
Adj nekik egészséget, és ajándékozd meg őket boldogsággal már itt a földön is!
Adj nekik kegyelmet, hogy mindig hűségesek legyenek egymáshoz és Hozzád!
Adj nekik kitartást, türelmet és erőt az élet nehézségeiben! Kíméld meg őket a bajoktól!
Vezesd kegyelmeddel tetteiket, hogy majd az örök boldogságba jussanak! Amen.

Forrás ~ Internet


 

NAGYMAMA HÁLAIMÁJA

Istenem, örök Atyám!
Köszönöm, hogy unokákat adtál nekem.
Engedd, hogy most ünnepélyesen
oltalmadba ajánljam őket Istenem!

Te tanítsd unokáimat igaz szeretetre.
Őrizd meg őket tisztaszívű jó embereknek.

Segíts, hogy Szent Fiadhoz Jézushoz hasonlóan
növekedjenek korban és bölcsességben
Előtted és az emberek előtt.

Kérlek tedd boldoggá Őket most és örökre.
Segítsd, hogy mindig választott gyermekeid legyenek.
Szent Fiad Jézus Krisztus által. Amen.

Forrás ~ InternetTESTVÉR MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. 
Fogadd testvérem, testvéred áldását, amelyet erősítsen meg az Úr.

Az Atya mindenhatósága őrizzen téged, a Fiú bölcsessége 
világosítson, a Szentlélek szeretete gyullasszon fel téged.

Lángolj a mennyei szeretettől s a földieket 
helyesen használva egyedül Istennek szolgálj.

Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással 
áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Béke veled! Amen.
 
Forrás ~ Internet


ÉDESAPA MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd el, atyám az áldást fiadtól, legyen ez öregséged támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban.

Áldjon meg téged a szenvedés idején. Küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen téged. Légy áldott minden dologban, találj tetszésre Isten szemében. Ő adjon neked hosszú életet.

Áldjon meg téged az Úr az ég áldásaival, s midőn majd elfogy életed, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmad az égben. Nyerj százszoros jutalmat és örök életet. Adja meg neked az Isten a végső kegyelmet, és minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Béke veled! Amen.
 
Forrás ~ Internet

Aranyosi Ervin ~ Anyai szeretet

Vedd csak körül őket óvó két karoddal!
Csitítgasd lelküket este szép daloddal!
Mosollyal melengesd, szeretetzenével!
Amit kapnak tőled, azzal más nem ér fel.

Öleld körül őket, óvjad, ez a dolgod!
Gyermekkoruk tőled, általad lesz boldog.
Tanítgasd a létet, készítsd fel a jóra!
Mindig szükségük lesz az anyai szóra.


Gyógyítsd a sebeket, tápláld pici lelkük,
figyeld, hogy a jövő hogy fejlődik bennük!
És ha kifejlődtek, mint nyíló virágok,
engedd el kezüket, lássanak világot!


Forrás ~ Internet


HA VAN EGY ANYUKÁD

'Ha van egy anyukád akinek az életben nem tudod meghálálni amit érted tett, aki félre rakta az életét a tiéd miatt, aki bármit megtenne, hogy segítsen neked, aki többet megtesz mint amit kellene, aki odaadná a szívét is ha szükséged lenne rá, akiről tudod, hogy soha nem fog csalódást okozni, aki akármi is történik mindig melletted lesz. Legyél büszke rá.'

Forrás ~ Internet


Aranyosi Ervin ~ Hála Anyámnak

Megszülettem és szóltam a világhoz,
s az első válasz, te voltál Anyám.
Az első élmény mindent meghatároz,
s amíg csak élünk, elkísér talán.

Napom voltál és fényesen ragyogtál,
szívszeretet, mely magával ragad,
s ma sincsen szebb az altató dalodnál,
pedig, mint dalnok, nem képezted magad.

Emlékeztem, hogy szívünk együtt dobbant,
s táplálta tested, apró testemet,
óvtál, míg szikrám végre lángra lobbant,
s világra hoztál, mint édes gyermeket.

S nem hagytad abba, folytattad a dolgot,
szellemem tőled értelmet kapott.
Ha tükröztem, te attól lettél boldog,
mert tetszett az, hogy értelmem ragyog.

És locsolgattál szeretet vízével,
hogy érzelmeim gazdagodjanak,
s megismertettél könnyed sós ízével,
ápoltál, s védtél, s így szállt napra nap.

Az anyanyelvem csak tőled tanultam,
te segítetted az első lépteim,
figyeltél ébren, amikor aludtam,
s begyógyítottad az első sebeim.

Elmondtál mindent, mit a létről tudtál,
- hogy jól, vagy rosszul - nem számít ma már.
Értékes volt, mert tanácsokat adtál,
s te voltál az, ki mindig hazavár.

Később aztán útjaink el-elváltak,
s te intettél, s figyeltél messziről.
Én része lettem egy másik családnak,
s vigyáztam most se maradj le semmiről.

Akartam adni hálát, büszkeséget,
s kívántam létem szemtanúja légy.
Mi nekem öröm, az boldogítson téged,
életem kincsét hordtam ide eléd.

Forrás ~ Internet ÉDESANYA MEGÁLDÁSA

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,
Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.
Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál,
Hálát adok néked, hogy reám vigyáztál.

Ne hagyj el engemet édes jó Istenem.
Oh, ha te vagy velem, kicsoda ellenem?
Függeszd őrző szemed édes jó anyámra,
Hints áldást fejére, a lába nyomára. Amen.

Forrás ~ Internet